வியாழன், 3 ஏப்ரல், 2008

'பின்னே வரைபேர்' என்னென்றார்!


வஞ்சி (விருத்தம்) மண்டிலம் 

(மா - மா - தேமாங்காய்) 

முன்னே, நீங்கள் யார்?என்றார்;
சொன்னேன் பெயரை; 'இல்லை,உம்
பின்னே வரைபேர்' என்னென்றார்!
என்னே இழிவே! தூ!சாதி!

கருத்துகள் இல்லை: