வியாழன், 4 மே, 2017

எண்ணுப்பெயர்கள் – ௩ (நிறைவுப் பகுதி)எண்ணுப்பெயர்கள்   (நிறைவுப் பகுதி)
எட்டு:
எட்டு பெயர் வடிவம்
எண் அடை வடிவம்
எட்டு + நாள = எண்ணாள்

எட்டு + ஆயிரம் = எண்ணாயிரம்
எட்டு + கழஞ்சு = எண்கழஞ்சு
எட்டு + வகை = எண்வகை
எட்டு + நாழி = எண்ணாழி

ஒன்பது:
ஒன்பான், ஒன்பஃது என்பவை மாற்று வடிவங்கள்.
தொண்டு என்பது ஒன்பதைக் குறித்த பழைய பெயர்.
ஒன்பது கூட்டு வடிவம்.

ஒன்பஃது (அ) ஒன்பது + பத்து = ஒன்பஃதுநூறு > தொன்பஃதுநூறு > தொன்நூறு > தொண்ணூறு.

ஒன்பஃது (அ) ஒன்பது + நூறு = ஒன்பஃது ஆயிரம் > தொன்பஃது ஆயிரம் > தொன் ஆயிரம் > தொள் ஆயிரம் > தொள்ளாயிரம்.
இது, தொளாயிரம் எனவும் வழங்குகின்றது.

இவற்றை மரூஉ என்று கொள்ளாமல், தொல்லாசிரியர் முடித்தவாறே முடித்துக் காட்டுகின்றனர். இதனை நெறி என்கின்றனர்.

ஒன்பது + ஆயிரம் = ஒன்பதினாயிரம்; ஒன்பதிற்றாயிரம்.

பத்து:
பத்து - பெயர் வடிவம்.
பான், பன், பது, பஃது, பதின் என்பன மாற்று வடிவங்கள்.

ஒன்று + பத்து = ஒருபது; ஒருபஃது
இரண்டு + பத்து = இருபது; இருபஃது
மூன்று + பத்து = முப்பது; முப்பஃது
நான்கு + பத்து = நாப்பது; நாற்பஃது
ஐந்து + பத்து = ஐம்பது; ஐம்பஃது
ஆறு + பத்து = அறுபது; அறுபஃது
ஏழு + பத்து = எழுபது; எழுபஃது
எட்டு + பத்து = எண்பது; எண்பஃது.

ஒருபஃது + ஒன்று = ஒருபத்தொன்று (எண்)
இருபஃது + மூன்றுகல் = இருபத்து மூன்றுகல்.

பத்து + ஒன்று = பதினொன்று; பதிற்றொன்று.
     `           {பன்னொன்று (மரூஉ) எனச் சிறுபான்மை வரும்)
பத்து + இரண்டு = பன்னிரண்டு
பத்து + மூன்று = பதின்மூன்று; {பன்மூன்று (மரூஉ)}
பத்து + நான்கு = பதினான்கு; {பன்னான்கு (மரூஉ)}

நூறு:
நூறு பெயர் வடிவம் (எழு நூறு)

நூறு + ஆயிரம் = நூறாயிரம்
நூறு + இருபது = நூற்றிருபது
நூறு + பத்து = நூற்றுப்பத்து.

சில எண்ணுப் பெயர்கள் இரட்டித்தல் (எண் அடுக்கு)
ஒவ்வொன்று
இவ்விரண்டு
மும்மூன்று
நன்னான்கு
அவ்வைந்து
அவ்வாறு
எவ்வேழு
எவ்வெட்டு
பப்பத்து                                         (முடிந்தது)