திங்கள், 23 மே, 2016

வாழ்நாட் பல்லாண்டு விழாக்கள்!வாழ்நாட் பல்லாண்டு விழாக்கள்!

பிறந்த நாள் ஆண்டுவிழா  : நாண்மங்கலம் (அல்லது)
                                வெள்ளணி விழா.

கால் நூற்றாண்டு விழா    : வெள்ளி விழா.

அரை நூற்றாண்டு விழா   : பொன் விழா.

அறுபான்(60) ஆண்டு விழா : வயிர விழா.

முக்கால் நூற்றாண்டு விழா : ஒள்ளி விழா (அல்லது)
                               முத்து விழா.

எண்பான்(80) ஆண்டு விழா  : கதிரிய விழா.

நூறு ஆண்டு விழா          : நூற்றாண்டு விழா.

நூற்றாண்டிற்கு மேற்பட்ட
    கால விழா              : அருட்கதிர் விழா.

    (பாவாணர்க்கு நன்றி)

செவ்வாய், 3 மே, 2016

சொல் மயக்கம்சொல் மயக்கம்

பின்வரும் சொற்களை மயக்கமின்றிப் பொருளறிந்து பயன்படுத்தல் வேண்டும்.

1.     அரிவாள், அறுவாள்

பொருள்களைச சிறிதாய் அறியும் வாள் அரிவாள்.         (அரிவாள் மணை)
பொருள்களை அறுக்கும் வாள் அறுவாள். (வெட்டறுவாள்)

2.     அரை, அற

அரைப்படித்தவன் குறைவாகக் கற்றவன்.
அறப்படித்தவன் முற்றக்கற்றவன்

3.     அல்ல, இல்லை

ஒன்று இன்னொன் றல்லாமையை அல்ல என்னுஞ் சொல் குறிக்கும்.
எ-டு: (ஒருமை) அது மாடன்று 
      (பன்மை) அவை கழுதைகள் அல்ல.
ஒன்று அல்லது ஒருவர் ஓரிடத்தி லின்மையை இல்லை என்னுஞ் சொல் குறிக்கும்.
எ-டு:  செழியன் இங்கே இல்லை.

4.     ஊர்வலம், ஊர்கோலம், ஊர்தல்

ஊர்வலம் ஊரை வலமாகச் சுற்றுதல்.
ஊர்கோலம் ஊரை வலமாகச் சுற்றாமல் ஊர்ந்து செல்லல்.
ஊர்தல் ஊர்தி(வண்டி)யிற் செல்லல், பையச்செல்லல்.

5.     பண்டிகை, திருவிழா

பண்டிகை வீட்டிற் கொண்டாடப்படுவது.
திருவிழா வெளியிற் கொண்டாடப்படுவது.

6.     தேர்ந்தெடு, தெரிந்தெடு

தேர்ந்தெடு (ஆங்.) examine and select.
தெரிந்தெடு (ஆங்.) select, elect.

7.     வருமானம், வரும்படி

வருமானம் - (ஆங்.) proper income
வரும்படி - (ஆங்.) additional income

8.     பருமை, பெருமை

பருமை - (ஆங்.) bulk.
பெருமை - (ஆங்.) greatness, dignity, pride, excess, increase.

9.      புறக்கடை, புழைக்கடை

புறக்கடை - (ஆங்.) backyard.
புழைக்கடை - (ஆங்.) narrow passage.

10.  விவரி, விரி

விவரி - (ஆங்.) give the details of.
விரி - (ஆங்.) expand.

11.  வழக்கம், பழக்கம்

வழக்கம் - (ஆங்.) habit, custom.
பழக்கம் - (ஆங்.)  practice,  acquaintance.

12.  நிறுத்து, நிறுவு

நிறுத்து - (ஆங்.) stop, post, make anything stand.
நிறுவு - (ஆங்.) establish.

13.  கருப்பு, கறுப்பு

கருப்பு - (ஆங்.) blackness.
கறுப்பு - (ஆங்.) rage,  darkening of the face through anger.

14. கட்டிடம், கட்டடம்

கட்டிடம் (ஆங்.) site.
கட்டடம் (ஆங்கிலம்) building, construction, binding.

  (பாவாணருக்கு நன்றி)
----------------------------------------------