வியாழன், 17 செப்டம்பர், 2009

மூன்று வெண்பாக்கள்!

            'அமுதசுரபி' மாத இதழில் வெண்பாப் போட்டிப் பகுதியில் ஈற்றடி கொடுத்து வெண்பா எழுதச் சொல்கின்றனர்.
கடந்த மூன்று இதழ்களில் வந்த என்னுடைய வெண்பாக்கள் :

  1. கொடுக்கப்பட்ட ஈற்றடி : நன்றாகச் செய்க நயந்து 
என் பாடல் : 
நாடு நனிநல்ல! நாடா தொதுக்கிடுக 
கேடு விளைக்கின்ற கீழ்மைகளை! - தேடுபணி 
பொன்றாப் புகழும் பொதுநலனும் நாடிமிக 
நன்றாகச் செய்க நயந்து! 


  1. கொடுக்கப்பட்ட ஈற்றடி : நெஞ்சில் எரியும் நெருப்பு 
என் பாடல் : 
தன்னல வாழ்வே தமதாக்கித் தம்குடும்ப 
இன்னலம் தன்னையே எண்ணிடுவார்! - என்றென்றும் 
வஞ்சஞ் செயவஞ்சார் வாழ்வை நினைக்கையில் 
நெஞ்சில் எரியும் நெருப்பு. 


  1. கொடுக்கப்பட்ட ஈற்றடி : என்றும் திருநாள் எனக்கு 
என் பாடல் : 
வீதிதொறும் மாழ்கமது! வேகவுணா! ஊதுபுகை! 
ஊதியமும் கிம்பளமும் உண்டய்யா! ஏதிங்கே
ஒன்றிவரா மேலாள்! ஒருக்காலும் சிக்கலிலை! 
என்றும் திருநாள் எனக்கு!

--------------------------------------------------------------------------------------------------