ஞாயிறு, 10 பிப்ரவரி, 2008

குறள் வெண்பா

ஈர்க்கும் தமிழ்பேசி ஏய்த்தெத்தி வாழ்ந்திடுவார்             
பார்க்குள் பதராவார் பார்.

பணங்காசின் பித்ததைப் பார்த்தறிந்த பின்னே
இணங்கியுளம் ஏற்றல் இலை.

மூவாற்று நீரும் முழுதும் இழப்பதோ
போவாய் உனக்கேன் பொறுப்பு.

மதவுணர்வு மக்களை மாய்க்கவோ? முற்றும்
மதமதுவும் வேண்டா மறு.

வீழார்; விடுதலைப்போர் வெல்வாரெஞ் செந்தமிழர்
ஈழத் திதுவுறுதி யே!.