புதன், 3 ஜூன், 2009

ஐயா திருமுருகனார் மறைவுக்கு இரங்கல்!

. .                                                                                                                 
 
ஏற்கெனவே எம்முள்ளம் எரியத் தீய்க்கும் . 
          ஈழத்துச் செய்தியின்பின் இந்தச் செய்தி ! 
தேற்றமுற விடையளிக்க யாரைத் தேர்வம்?  . 
          தீந்தமிழின் இலக்கணத்தில் ஐயம் தோன்றின்!
ஏற்றமுற விளக்குதற்கே எவரிங் குள்ளார் . 
          இசைத்தமிழின் நுணுக்கங்கள் எடுத்துச் சொல்லி ! 
ஆற்றலுறத் தமிழறிந்த ஐயா எங்கள் . 
          அருந்திரு முருகனாரே ! அழுகின் றோமே !