செவ்வாய், 16 மே, 2017

எண்ணுப்பெயர் ‘ஒன்பது’ பற்றிய பாவாணரின் கருத்து விளக்கம்!எண்ணுப்பெயர் ஒன்பது பற்றிய பாவாணரின் கருத்து விளக்கம்!
-------------------------------------------------------------

தொண்டு : தொள் + து = தொண்டு.
தொள் = தொளை.
உடம்பின் தொளைகள் ஒன்பதாயிருத்தலின், தொண்டு என்னும பெயர் ஒன்பதாம் எண்ணைக் குறிக்கக் கொள்ளப்பட்டது.
தொண்டு தொண்டி = தொளை
ஒப்புநோக்கு: தொண்டை (throat) = தொளையுள்ளது.
....................
ஒன்பதிற்கு முதலாவது வழங்கின பெயர் தொண்டு என்பது.
தொண்டு + பத்து = தொண்பதுந
தொண்பது தொன்பது ஒன்பது.
தொண்பது முதலில் 90 என்னும் எண்ணைக் குறித்தது. அறுபது, எழுபது, எண்பது என்னும் பிற பத்தாம் இட எண்ணுப் பெயர்களுடன், தொண்பது என்பதை ஒப்புநோக்குக.

தொண்ணூறு என்னும் பெயர், முதலாவது 900 என்னும் எண்ணைக் குறித்தது.
தொண்டு + நூறு = தொண்ணூறு.
இதை அறுநூறு, எழுநூறு, எண்ணூறு என்னும் பிறமூன்றாம் இட எண்ணுப்பெயர்களுடன் ஒப்புநோக்குக.

தொள்ளாயிரம் அல்லது தொளாயிரம் என்பது, முதலாவது, 9000 என்னும் எண்ணைக் குறித்தது.
தொண்டு + ஆயிரம் = தொள்ளாயிரம் தொளாயிரம்.
இதை ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் எண்ணாயிரம்என்னும் பிற நாலாம் இட எண்ணுப் பெயர்களுடன் ஒப்புநோக்குக.

தொண்டு என்னும் பெயர் எங்ஙனமோ, தொல்காப்பியர்  காலத்திற்கு முன்பே உலகவழக்கற்றது. ஆயினும், செய்யுள் வழக்கிலிருந்தது. தொல்காப்பியரே தம் நூலில் தொடைத் தொகை கூறுமிடத்து,
மெய்பெறு மரபிற் றொடைவகை தாமே
ஐயீ ராயிரத் தாறைஞ் ஞூற்றொடு
நொண்டு தலையிட்ட பத்துக்குறை எழுநூற்
றொன்பஃ தென்ப உணர்ந்திசி னோரே. (செய்.101)   
என்று, தொண்டு என்னும் சொல்லை 9 என்னும் எண்ணைக் குறிக்க வழங்கியுள்ளார். தொண்டுபடு திவ்வின் (மலைபடு கடாம்.21) என்றார் பெருங்கெளசிகனாரும்.

எண்ணுப் பெயர்களுள் தொண்டு என்னும் ஒன்றாம் இடப்பெயர் வழக்கொழியவே, பத்தாம் இடப்பெயர் ஒன்றாம் இடத்திற்கும், நூறாம் இடப்பெயர் பத்தாம் இடத்திற்கும், ஆயிரத்தாம் இடப்பெயர் நூறாம் இடத்திற்குமாக ஒவ்வோரிடம் முறையே இறக்கப்பட்டன. பின்பு, ஆயிரத்தாம் இடத்திற்குப் பத்தாம் இடத்திலிருந்து ஒன்றாம் இடத்திற்கு இறங்கிவந்த ஒன்பது என்னும் பெயருடன், ஆயிரம் என்னும் பெயரைக் கூட்ட வேண்டியதாயிற்று.

எண்            பண்டைப்பெயர்      இற்றைப்பெயர்
9               தொண்டு             ஒன்பது (தொன்பது)
90              தொண்பது           தொண்ணூறு
900            தொண்ணூறு         தொள்ளாயிரம்
9000           தொள்ளாயிரம்       ஒன்பதினாயிரம்
                                     (ஒன்பது+ஆயிரம்)
ஒன்பதினாயிரம் என்னும் கலவை எண்ணுப்பெயர் பண்டை முறைப்படி (1000X9) 9000 என்னும் எண்ணைக் குறிப்பதாகும்.

ஒன்றுமுதல் பத்துவரையுள்ள ஏனை எண்ணுப்பெயர்களெல்லாம் தனிமொழிகளாயிருக்க ஒன்பது என்பது மட்டும் தொடர் மொழியாயும், பது (பத்து) என்னும் வருமொழியைக் கொண்டதாயு மிருத்தல் காண்க.
தொன்பது என்னும் பெயர் முதன்மெய் நீங்கி ஒன்பது என்று தமிழில் வழங்குகுன்றது. தெலுங்கில் முதன்மெய் நீங்காமல் தொம்மிதி (தொனுமிதி) என்று வழங்குவதுடன், எட்டு என்னும் எண்ணுக்கும் எனுமிதி எனப் பத்தாம் இடப்பெயர் வழங்கிவருகிறது.

ஒன்பது என்னும் பெயருக்கு ஒன்று குறைந்த பத்து என்று பெருள்கூறுவது, பொருந்தப் புகலல் என்னும் உத்தி பற்றியது. இக்கூற்றிற்கு உருதுவிலும்  இந்தியிலும் உள்ள, உன்னீஸ் (19) உன்தீஸ் (29), உன்சாலிஸ் (39), உன்சாஸ் (49), உன்சட் (59), உனத்தர் (69), உன்யாசி (79), என்னும் எண்ணுப்பெயர்கள் ஒருகால் சான்றாகலாம். ஆனால், அங்கும் அப்பெயர்கள் ஒழுங்கற்ற முறையிலமைந்தவை யென்பதை நவாசீ (89), தின்னா நபே (99) என்னும் பெயர்களாலறியலாம்.

தொண்டு + பத்து = தொண்பது (தொன்பது ஒன்பது),         தொண்டு + நூறு = தொண்ணூறு
தொண்டு + ஆயிரம் = தொள்ளாயிரம்
என்று புணர்ப்பது எளிதாயும் இயற்கையாயிமிருப்பவும், இங்ஙனம் புணர்க்காது,
ஒன்பது + பத்து = தொண்ணூறு என்றும்,
ஒன்பது + நூறு = தொள்ளாயிரம் என்றும்,
செயற்கையாகவும், ஒலிநூலுக்கும் தருக்க நூலுக்கும் முற்றும் மாறாகவும் தொல்காப்பியர் புணர்த்தது, அவருக்கு முன்னமே தொண்டு என்னும் எண்ணுப்பெயர் வழக்கற்றுப் போனதையும், தொல்காப்பியத்திற்கு முந்தின தமிழிலக்கண நூல்களில் மேற்கூறிய எண்ணுப்பெயர்களைத் தவறாக செய்கை செய்து காட்டியதையும் குறிப்பதாகும். இதனால் தமிழின் தொன்மையும் தமிழிலக்கணத்தின் தொன்மையும் அறியப்படும்.

தொல்காப்பியரைப் பின்பற்றி, நன்னூலாரும் தொண்ணூறு தொள்ளாயிரம் என்னும் புணர்மொழி யுறுப்புகளைப் பிழைபடக் கூறியுள்ளார்.  

(நன்றி! - பாவாணரின் ஒப்பியன் மொழிநூல்)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

திங்கள், 8 மே, 2017

பொறிஞர் அகனின் “தமிழ் வீறு” – நூல் அறிமுகமும் கருத்துரையும்!     பொறிஞர் அகனின்
தமிழ் வீறு நூல் அறிமுகமும் கருத்துரையும்!

     மொழிஞாயிறு தேவநேயப்பாவாணரின் மொழியாய்வுக் கொள்கைகளையும் கருத்துக்களையும் ஏற்று நடப்பவர் அகன் ஐயா! பொறிஞராக அலுவல் பார்த்தவர்; தமிழைத் தனியே பயின்றவர்; யாப்பிலக்கணம் கற்றவர்; இனிய எளிய உணர்வு தெறிக்கும் பாடல்களை எழுதுகின்றவர்; சுவைமிக்க கருத்தாழம் மிக்க சிறுகதைகளத் தூய தமிழில் எழுதுவதில் வல்லவர்.   

     அகன் ஐயா, தெளிதமிழ், நற்றமிழ், எழுகதிர், தமிழ்நேயம், தமிழர் முழக்கம், தேமதுரத் தமிழோசை, கண்ணியம், மள்ளர் மலர், திருக்குறள் தொண்டூழியம், தமுக்கு, யாதும் ஊரே, நாளை விடியும், புதிய தென்றல் போலும் சிற்றிதழ்களில் எழுதிய பாடல்களுடன் ஈராண்டுக் காலத்தில் எழுதிய பிற பாடல்களையும் சேர்த்து தமிழ் வீறு நூலாக்கியிருக்கின்றார்.வெண்பா, கலிவிருத்தம், கட்டளைக் கலித்துறை, பொறிஞர் அகன் அவர்களின் பா நூலின் அனைத்துப் பாடல்களிலும் தலைப்பிற் கேற்ப, தமிழ் வீறு வெளிப்படுகின்றது அறுசீர் மண்டிலம், எழுசீர் மண்டிலம், எண்சீர் மண்டிலம், ஆசிரியம் ஆகிய பா, பாவின வகைகளில் 52 தல்ப்புகளில் பாடல்களை ஆக்கியிருக்கிறார்.

     தமிழைப் போற்றிக் காத்தல், தமிழ் ஆன்றோரைப் போற்றல், தமிழ் மரபு காத்தல், தமிழ், தமிழர் நலன்களுக்கெதிராக இயங்குவாரைக் கண்ணின்று கண்ணறக் கண்டித்தல், தமிழின் பல்வேறு சிறப்புகளைக் கூறல், தமிழைக் காக்க எழுச்சியூட்டல், குமுகாய சீர்திருத்தக் கருத்துக்களை வலியுறுத்தல், சாதி மதம் எதிர்த்தல், பெண்ண்டிமை எதிர்த்தல் போன்ற உயர்ந்த கருத்துகள் பாடுபொருள்களாக உள்ளன. நேரடியாகக் கூறி நெறிப்படுத்தும் உத்தியே பெரும்பாலும் கையாளப்பட்டுள்ளது.

முப்பாலே; முத்தமிழே; மூப்பில்லாச் செந்தமிழே!
இப்பாரின் முன்மை இயன்மொழியே! ஒப்பில்லா
நன்றூறும் வாழ்வறமும் நன்றாம் அகம்புறமும்
மன்னுலகிற் கீந்ததுன் மாண்பு
இப்பாடல் அகன் ஐயா தமிழைப் போற்றும் பாடல்களுள் ஒன்று!

பயனில் இந்தியைப் பகைத்தல் போலவே
மயக்கும் ஆங்கில மடமை மாய்ப்பமே என்று பாடுகிறார்.

ஐந்திணைச் சீரறம் ஓங்கு நந்தமிழ்ச்
செந்நெறி தீய்த்திடும் இந்தி ஓட்டுவம் என்றும் முங்குகிறார்.

நந்தமிழ் கொல்லும் திராவிட ஆரிய நஞ்சினையே
உந்தி அழுந்திட முற்றிலும் காறி உமிழ்ந்திடுக! என்கிறார்.

விழுப்புறு மானம், உரிமைகள் காத்திடல் வாழுதலாம் என்று விளக்குகிறார்.

விண்ணின்று வந்தொருவன் விழிப்பேற்றி விடியலீவான் என்றா உள்ளாய்? என்று கேட்கின்றார்.

சீரோங்கும் செந்தமிழின் தூய்மைதனைக் காக்கச்
சீரற்ற பிறஎழுத்து, சொல் விக்குவோமே என்று வலியுறுத்துகிறார்.

இந்தியா இந்தி இந்துவென் றுளறி
செந்தமிழ்க் குடிஎம் சீரினைச் சிதைப்பதா? எனச் சீறுகிறார்.

இவை போலும் கருத்துக்களும் எழுச்சியூட்டும் பாடல்களும் நூலெங்கும் விரவிக் கிடக்கின்றன. 

தனித்தமிழ் உணர்வார்ந்தார் மெய்ப்பு பார்க்கவியலாத நிலையில், இடம்பெற்றுவிட்ட அற்பம், சாமி, சதி, சவம் போன்ற சில அயற்சொற்களை அடுத்த பதிப்புகளில் தவிர்த்திடலாம்.

இன்றைய தமிழரின் வாழ்வு, மொழி, பண்பாடு பொன்ற பல்வேறு நிலைகளிலும் உள்ள சீர்கேட்டினைக் கண்டு மன வெதும்பலுடன்,  தமிழ் தமிழர் நலத்தையன்றி வேறு எவ்வகைப் பற்றுமற்ற துறவார்ந்த மனநிலையோடு ஒருவர்,  தமிழர்க்கு எழுச்சியூட்டப் பாடும் வீறார்ந்த பாடல்களாக தமிழ்வீறு பாடல்கள் விளங்குகின்றன எனில் மிகையில்லை. 

இன்னொரு பயனாக, நூலில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களின் பல்வேறு யாப்பு வகைகளையும் குறிப்பிட்டிருப்பதால் தொடக்கநிலை பாவலர்க்கு பாட்டெழுத இந்நூல் பெரிதும் உதவியாயிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

உயரிய கருத்தார்ந்த அரிய பாக்கள் அடங்கிய நூலைத் தந்துள்ள பொறிஞர் அகனார்க்கு நம் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளைத் தெரிவிக்கின்றோம்!
-------------------------------------------------------------------------

வியாழன், 4 மே, 2017

எண்ணுப்பெயர்கள் – ௩ (நிறைவுப் பகுதி)எண்ணுப்பெயர்கள்   (நிறைவுப் பகுதி)
எட்டு:
எட்டு பெயர் வடிவம்
எண் அடை வடிவம்
எட்டு + நாள = எண்ணாள்

எட்டு + ஆயிரம் = எண்ணாயிரம்
எட்டு + கழஞ்சு = எண்கழஞ்சு
எட்டு + வகை = எண்வகை
எட்டு + நாழி = எண்ணாழி

ஒன்பது:
ஒன்பான், ஒன்பஃது என்பவை மாற்று வடிவங்கள்.
தொண்டு என்பது ஒன்பதைக் குறித்த பழைய பெயர்.
ஒன்பது கூட்டு வடிவம்.

ஒன்பஃது (அ) ஒன்பது + பத்து = ஒன்பஃதுநூறு > தொன்பஃதுநூறு > தொன்நூறு > தொண்ணூறு.

ஒன்பஃது (அ) ஒன்பது + நூறு = ஒன்பஃது ஆயிரம் > தொன்பஃது ஆயிரம் > தொன் ஆயிரம் > தொள் ஆயிரம் > தொள்ளாயிரம்.
இது, தொளாயிரம் எனவும் வழங்குகின்றது.

இவற்றை மரூஉ என்று கொள்ளாமல், தொல்லாசிரியர் முடித்தவாறே முடித்துக் காட்டுகின்றனர். இதனை நெறி என்கின்றனர்.

ஒன்பது + ஆயிரம் = ஒன்பதினாயிரம்; ஒன்பதிற்றாயிரம்.

பத்து:
பத்து - பெயர் வடிவம்.
பான், பன், பது, பஃது, பதின் என்பன மாற்று வடிவங்கள்.

ஒன்று + பத்து = ஒருபது; ஒருபஃது
இரண்டு + பத்து = இருபது; இருபஃது
மூன்று + பத்து = முப்பது; முப்பஃது
நான்கு + பத்து = நாப்பது; நாற்பஃது
ஐந்து + பத்து = ஐம்பது; ஐம்பஃது
ஆறு + பத்து = அறுபது; அறுபஃது
ஏழு + பத்து = எழுபது; எழுபஃது
எட்டு + பத்து = எண்பது; எண்பஃது.

ஒருபஃது + ஒன்று = ஒருபத்தொன்று (எண்)
இருபஃது + மூன்றுகல் = இருபத்து மூன்றுகல்.

பத்து + ஒன்று = பதினொன்று; பதிற்றொன்று.
     `           {பன்னொன்று (மரூஉ) எனச் சிறுபான்மை வரும்)
பத்து + இரண்டு = பன்னிரண்டு
பத்து + மூன்று = பதின்மூன்று; {பன்மூன்று (மரூஉ)}
பத்து + நான்கு = பதினான்கு; {பன்னான்கு (மரூஉ)}

நூறு:
நூறு பெயர் வடிவம் (எழு நூறு)

நூறு + ஆயிரம் = நூறாயிரம்
நூறு + இருபது = நூற்றிருபது
நூறு + பத்து = நூற்றுப்பத்து.

சில எண்ணுப் பெயர்கள் இரட்டித்தல் (எண் அடுக்கு)
ஒவ்வொன்று
இவ்விரண்டு
மும்மூன்று
நன்னான்கு
அவ்வைந்து
அவ்வாறு
எவ்வேழு
எவ்வெட்டு
பப்பத்து                                         (முடிந்தது)
புதன், 3 மே, 2017

எண்ணுப்பெயர்கள் – உ (தொடர்)எண்ணுப்பெயர்கள் (தொடர்)

நான்கு:
நால் என்பது மாற்று வடிவம்.
மாடு நான்கு (பெயர் வடிவம்)

நான்கு + ஆயிரம் = நாலாயிரம். (உயிர்முன்)
நான்கு + வகை = நால்வகை
- உயிரும் இடையினமும் வர ஈறு கெட்டு னகரம் லகரமாயிற்று.

நான்கு + கலைகள் = நாற்கலைகள் (மெய்முன்)
நான்கு + பால் = நாற்பால்
- வல்லினம் வர ஈறு கெட்டு னகரம் றகரமாயிற்று.

நான்கு + மணி = நான்மணி
நான்கு + நாழி = நானாழி
- மெல்லினம் வர ஈறு கெட்டு னகரம் திரியாது நின்றது.

நாலு குதிரை
நாலுநாள்
நாலுவழி
- மூவின மெய்களும் வருமிடத்து, ஈறுகெட்டு னகரம் லகரமாய் உகரம் பெற்று வருதலுங காண்க.

ஐந்து:
ஐந்து பெயர் வடிவம்.
ஐ மாற்று வடிவம்.

ஐ உழக்கு (உயிர் முன்)
ஐ வட்டி (இடையினம் முன்)
ஐந்து + பத்து = ஐம்பது

ஐந்து + மூன்று = ஐம்மூன்று
- நகரம வருமெய்யாகத் திரிந்தது.

ஐந்து + பால் = ஐம்பால்
- வருமெழுத்துக்கு இனமாயிற்று.

ஐந்து + ஆயிரம் = ஐயாயிரம்
ஐந்து + வகை = ஐவகை
- நகரமெய் கெட்டது.

ஐந்து + நூறு = ஐந்நூறு
ஐந்து + தொழில் = ஐந்தொழில்
- நகரமெய் இயல்பாய் நின்றது.

ஒரோவிடத்து,
ஐந்து + வண்ணம் = ஐவ்வண்ணம் என வரும்.

ஆறு:
ஆறு பெயர் வடிவம்.

ஆறு + ஆழாக்கு = ஆறாழாக்கு (உயிர் முன்)
ஆறு + நூறு = அறுநூறு (மெய்முன்)

ஆறு + பத்து = அறுபது
ஆறு + சாண் = அறுசாண்
ஆறு + நாழி = அறுநாழி
ஆறு + வகை = அறுவகை
- முதல் நெடில் குறுகிற்று.
                                               
ஏழு:
ஏழு பெயர் வடிவம்.
ஏழ் மாற்று வடிவம்.

ஏழு + ஆயிரம் = ஏழாயிரம் (உயிர்முன்)
ஏழு + கலம் = எழுகலம் (மெய்முன்)

ஏழு + பத்து = எழுபது
ஏழு + வகை = எழுவகை
ஏழு + நாழி = எழுநாழி
- முதல் குறுகியது.

ஏழு + கடல் = ஏழ்கடல்
- ஏழன் ஈற்றுயிர் கெட்டது.
ஏழு கடல் எனவும் பொது விதியால் முடியும்.
                                           (தொடரும்)

செவ்வாய், 2 மே, 2017

எண்ணுப் பெயர்கள் – க.எண்ணுப் பெயர்கள் க.

எண்ணுப் பெயர்கள தனி நிலையில் ஒரு வடிவும்,
அடையாக வரும்போது மற்றொரு வடிவும் பெறுகின்றன. ஒன்றன் மாற்று வடிவமாக மற்றது அமைகின்றது.

ஒன்று:
ஒன்று என்பது பெயர் வடிவம்.
(எடுத்துக்காட்டு): வீடு ஒன்று, ஆள் ஒன்றுக்கு

ஒரு, ஓர் என்பன அடை வடிவங்கள்.
உயிர் முன் ஓர் என்பதும்,
மெய் முன் ஒரு என்பதும் வழங்குகின்றன.
(எ-டு): ஓர் உயிர், ஒருநாள்.

ஒன்று + ஆயிரம் = ஓராயிரம்} ஒன்று முதல் நீண்டு ஈற்றுயிர்
ஒன்று + கலம் = ஓர்கலம்.   } கெட்டு னகரம் ரகரமாயிற்று.
ஒன்று = பத்து = ஒருபது     }
ஒரு + ஆயிரம் = ஒராயிரம்  (உகரங்கெட்டுப் புணர்தல்)

இரண்டு:
பெயரின் பின் இரண்டு என்னும் வடிவமும்,
அடையாக வரும்போது இரு, ஈர் என்னும் வடிவங்களிலும் வழங்குகின்றன.
(எ-டு): மாடு இரண்டு (பெயர் வடிவம்)
ஈர் உயிர் (உயிர் முன் ஈர், அடையாக வந்தது) 
இரு மாடு (மெய் முன் இரு, அடையாக வந்தது)

இரணை என்பதும் இரண்டைக் குறிக்கும் சொல்லாகும்.

இரண்டு + ஆயிரம் = ஈராயிரம்
இரண்டு + கலம் = ஈர் கலம்
இரண்டு - முதல் நீண்டு ஈற்றுயிர் மெய்யும் னகரமெய்யும் அகர உயிருங்கெட்டன.       
இரு + ஆயிரம் = இராயிரம்  (உகரங்கெட்டுப் புணர்தல்)
இரண்டு + பத்து = இருபது.

மூன்று:
மூன்று என்பது பெயர் வடிவம்.
மூ என்பது மாற்று வடிவம்.
மூன்று என்பது அடையாகவும் இக்காலத்தில் வழங்குகின்றது.

உயிரும் இடையினமும் வருவழி மூ என்பதும்,
ஏனைய மெய் வந்தால் குறில் வடிவும் வழங்கும்.
(எ-டு): மூவுலகம், மூவழி
     முக்கலம்

மூன்று + ஆயிரம் = மூவாயிரம்,
மூன்று + உலகு = மூவுலகு
- உயிர்வர முதல் குறுகாமல், ஈற்றுயிர் மெய்யும் னகர மெய்யும் கெட்டன.

மூன்று + கடல் = முக்கடல்,
மூன்று + நூறு = முந்நூறு
மூன்று +வட்டி = முவ்வட்டி.  
- மெய் வர முதல் குறுகி, ஈற்றுயிர்மெய் கெட்டு, னகரமெய் வந்த மெய்யாகத் திரிந்தது.
                                                (தொடரும்)