வெள்ளி, 3 ஜூலை, 2009

வ.அய்.சுப்பிரமணியம் ஐயாவை இழந்தோமே!

.. ..


தலைமைப்பண் பாற்றல்சால் தமிழறிஞர் ஆய்வர்!   
     தன்னிகரில் வினையாண்மைத் தகையாளர்! என்றும நிலைத்திருந்தே ஆய்வுசெயும் நிறுவனங்கள் தந்தார் 
      நிறைவாகச் செந்தமிழில் நெடும்பணிகள் ஆற்ற! தொலைநோக்கில் பல்கலயில் தூயதமிழ்க் கென்றே 
     துறையொன்றைத் தொடக்கியவர் துய்யதமிழ் நெஞ்சர்!
இலையின்றே . அய்.சுப்  பிரமணிய ஏந்தல் 
     ஈடில்லாப் பெருந்தமிழர் இவரையிழந் தோமே!

----------------------------------------------------------------