செவ்வாய், 15 ஆகஸ்ட், 2017

மூவகைத் தகுதி வழக்குமூவகைத் தகுதி வழக்கு
---------------------------

1. இடக்கரடக்கல் (Euphemism)

ஒன்றிற்கு இரண்டிற்குப் போதல்,
பவ்வீ.

2. மங்கலம் (Euphemism)

கொடித்தட்டுதல் = பாம்பு கடித்தல்
பெரும்பிறிது = சாவு.

3. குழூக்குறி (Conventional terms)

செந்தலை = அரைக்கால்
கருந்தலை = கால்
தங்கான் = அரை
அரும்பு = அரிசி

---------------------------------------------------------------------------------------------------
(தமிழ் வரலாறு 1, பக்கம் 101,102, - பாவாணர், தமிழ்மண் அறக்கட்டளை, சென்னை- 600017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------