செவ்வாய், 18 பிப்ரவரி, 2014

செந்தமிழ் நாட்டுச் சிங்காரவேலர்!

செந்தமிழ் நாட்டுச் சிங்காரவேலர்!


செந்தமிழோ டாங்கிலத்தில் செந்திறப்பேச் செழுத்தும்
     சேர்ந்துசிறந் தொளிர்ந்தவர்பேர் சிங்கார வேலர்!

இந்தியாவின் விடுதலைப்போர்க் கெழுந்தாருள் மூத்தார்!
     இவர்நேர்மை போர்க்குணத்தால் ஈர்ப்புற்றார் காந்தி!

சிந்தனையின் சிற்பியெனச் செந்தமிழர் அழைத்தார்!
     சீறுபுரட் சிப்புலியென்(று) அண்ணாவும் சொன்னார்!

அந்நாளில் ஆசியக்கண் டந்தனிலே முன்னே
     ஆர்த்தெழுந்த பொதுமையியக் கத்தரிவ  ரன்றோ?