திங்கள், 25 ஏப்ரல், 2016

பிழை தவிர்க்கச் சில செய்திகள்!பிழை தவிர்க்கச் சில செய்திகள்:

 1.      சொல்லின் இறுதியில் மெய்யெழுத்தாய் வரக்கூடியது இடையின ரகரமே; வல்லின றகரம் அன்று.
எடுத்துக்காட்டு: அவர், ஊர், குதிர், பதர்

           
            2.  சொல்லின் இடையில் இரண்டு புள்ளி(மெய்) எழுத்து           சேர்ந்து வருமிடங்களில், முதல் புள்ளியெழுத்தாக                              இருக்கக்கூடியது இடையின ரகர மெய்யாகவே இருக்கும்.        வல்லின றகர மெய்யாக இருக்காது.
            எ-டு: நேர்த்தி, பார்த்து, அயர்ச்சி

ற் மெய்யெழுத்தை அடுத்து இன்னொரு புள்ளி எழுத்து வராது.

     பிழை     ---  திருத்தம்
     முயற்ச்சி       முயற்சி
     நேற்த்தி        நேர்த்தி
     பயிற்ச்சி        பயிற்சி


3.      இரட்டிக்கும் இடங்களில் வல்லின றகரமே வரும். இடையின ரகரம் இரட்டிக்காது.
எ-டு: வெற்றி, கற்றோர், அற்ற, ஆற்றை


4.      ல், ன் என்ற புள்ளி எழுத்துக்கள் சேர்ந்து(புணர்ந்து) வருங்கால், திரிபில் வருவது வல்லின றகரமே.
எ-டு: கல்+பலகை    = கற்பலகை
      கல்+தாழை    = கற்றாழை
      வருதல்+கு    = வருதற்கு

     தன்+பெருமை   = தற்பகருமை
     பொன்+தோடு   = பொற்றோடு
     அதன்+கு       = அதற்கு


சில இன எழுத்துக்களின் பெயர்கள்

     ண - டண்ணகரம், முச்சுழிணகரம்.
     ந - தந்நகரம், மொழிமுதல் நகரம்.
     ன - றன்னகரம், இருசுழி னகரம்.

     ர - இடையின ரகரம், சின்ன ரகரம்
     ற - வல்லின றகரம், பெரிய றகரம்.

            ழ - சிறப்பு ழகரம், பெரிய ழகரம்,மகர ழகரம்.
            ள - பொது ளகரம், சின்ன ளகரம்.

(பாவாணருக்கு நன்றி!)
-------------------------------------