செவ்வாய், 2 மே, 2017

எண்ணுப் பெயர்கள் – க.எண்ணுப் பெயர்கள் க.

எண்ணுப் பெயர்கள தனி நிலையில் ஒரு வடிவும்,
அடையாக வரும்போது மற்றொரு வடிவும் பெறுகின்றன. ஒன்றன் மாற்று வடிவமாக மற்றது அமைகின்றது.

ஒன்று:
ஒன்று என்பது பெயர் வடிவம்.
(எடுத்துக்காட்டு): வீடு ஒன்று, ஆள் ஒன்றுக்கு

ஒரு, ஓர் என்பன அடை வடிவங்கள்.
உயிர் முன் ஓர் என்பதும்,
மெய் முன் ஒரு என்பதும் வழங்குகின்றன.
(எ-டு): ஓர் உயிர், ஒருநாள்.

ஒன்று + ஆயிரம் = ஓராயிரம்} ஒன்று முதல் நீண்டு ஈற்றுயிர்
ஒன்று + கலம் = ஓர்கலம்.   } கெட்டு னகரம் ரகரமாயிற்று.
ஒன்று = பத்து = ஒருபது     }
ஒரு + ஆயிரம் = ஒராயிரம்  (உகரங்கெட்டுப் புணர்தல்)

இரண்டு:
பெயரின் பின் இரண்டு என்னும் வடிவமும்,
அடையாக வரும்போது இரு, ஈர் என்னும் வடிவங்களிலும் வழங்குகின்றன.
(எ-டு): மாடு இரண்டு (பெயர் வடிவம்)
ஈர் உயிர் (உயிர் முன் ஈர், அடையாக வந்தது) 
இரு மாடு (மெய் முன் இரு, அடையாக வந்தது)

இரணை என்பதும் இரண்டைக் குறிக்கும் சொல்லாகும்.

இரண்டு + ஆயிரம் = ஈராயிரம்
இரண்டு + கலம் = ஈர் கலம்
இரண்டு - முதல் நீண்டு ஈற்றுயிர் மெய்யும் னகரமெய்யும் அகர உயிருங்கெட்டன.       
இரு + ஆயிரம் = இராயிரம்  (உகரங்கெட்டுப் புணர்தல்)
இரண்டு + பத்து = இருபது.

மூன்று:
மூன்று என்பது பெயர் வடிவம்.
மூ என்பது மாற்று வடிவம்.
மூன்று என்பது அடையாகவும் இக்காலத்தில் வழங்குகின்றது.

உயிரும் இடையினமும் வருவழி மூ என்பதும்,
ஏனைய மெய் வந்தால் குறில் வடிவும் வழங்கும்.
(எ-டு): மூவுலகம், மூவழி
     முக்கலம்

மூன்று + ஆயிரம் = மூவாயிரம்,
மூன்று + உலகு = மூவுலகு
- உயிர்வர முதல் குறுகாமல், ஈற்றுயிர் மெய்யும் னகர மெய்யும் கெட்டன.

மூன்று + கடல் = முக்கடல்,
மூன்று + நூறு = முந்நூறு
மூன்று +வட்டி = முவ்வட்டி.  
- மெய் வர முதல் குறுகி, ஈற்றுயிர்மெய் கெட்டு, னகரமெய் வந்த மெய்யாகத் திரிந்தது.
                                                (தொடரும்)