செவ்வாய், 17 ஆகஸ்ட், 2010

எப்படித் தீர்ப்பது?

எப்படித் தீர்ப்பது?

(வெளி மண்டிலம்)


செந்தமிழ் வேங்கையைச் சிங்களன் கொல்வதோ? – தமிழிளைஞ!

முந்தியித் தாலியின் மூளிப் பேய்துணை – தமிழிளைஞ!

சொந்த இனங்கொலத் துணையருட் செல்வனும் – தமிழிளைஞ!

இந்தக் கணக்கினை எப்படித் தீர்ப்பதோ? – தமிழிளைஞ!


__________________________________________________________________